Department of Information Technology Engineering: Publications by Faculty

Department of Information Technology Engineering: Publications by Faculty

# Name of Faculty No. of Publication in journal (National and International) No. of Publication in Conference (National and International)
1 Dr. G. K. Patnaik 32 14
2 Dr. K. P. Adhiya 45 41
3 Dr. M. E. Patil 25 10
4 Dr. Shekhar R. Suralkar 26 19
5 Mr. Ashish T. Bhole 26 27
6 Dr. Sandip S. Patil 32 49
7 Ms. Shital A. Patil 2 2
8 Ms. Priti R. Sharma 0 2
9 Mr. S. H. Rajput 6 6
10 Mr. N. Y. Suryawanshi 7 5
11 Dr. D. D. Puri 10 6
12 Dr. A. D. Waghmare 10 8
13 Ms. Dhanashree S. Tayade 4 3
14 Mr. Pravin K. Patil 8 5
15 Dr. Dnyaneshwar Kirange -- --
16 Ms. Priyanka Medhe 1 1
17 Dr. P. H. Zope 53 39
18 Mr. A. C. Wani 9 8
19 Mr. S. P. Ramteke 13 16
20 Mrs. Divya Wani 0 0
21 Ms. Pooja Khandar 0 0
22 Mr. Milind Birhade 0 0
23 Ms. Khushboo Bajaj 0 0
24 Ms. Diksha Suryawanshi 0 0
25 Mr. Mohan P. Patil -- --
26 Mr. Krunal Pawar -- --