Department of Information Technology Engineering: Publications by Faculty

Department of Information Technology Engineering: Publications by Faculty

# Name of Faculty No. of Publication in journal (National and International) No. of Publication in Conference (National and International)
1 Dr. G. K. Patnaik 32 14
2 Dr. K. P. Adhiya 45 41
3 Dr. M. E. Patil 25 10
4 Dr. Shekhar R. Suralkar 26 19
5 Mr. Ashish T. Bhole 26 27
6 Mr. Sandip S. Patil 32 49
7 Ms. Shital A. Patil 2 2
8 Mr. N. P. Jagtap 14 7
9 Ms. Priti R. Sharma 0 2
10 Mr. S. H. Rajput 6 6
11 Mr. N. Y. Suryawanshi 7 5
12 Mr. D. D. Puri 10 6
13 Mr. A. D. Waghmare 10 8
14 Ms. Dhanashree S. Tayade 4 3
15 Mr. Pravin K. Patil 8 5
16 Dr. Dnyaneshwar Kirange -- --
17 Ms. Priyanka Medhe 1 1
18 Dr. P. H. Zope 53 39
19 Mr. A. C. Wani 9 8
20 Mr. S. P. Ramteke 13 16
21 Mrs. Divya Wani 0 0
22 Ms. Pooja Khandar 0 0
23 Mr. Milind Birhade 0 0
24 Ms. Khushboo Bajaj 0 0
25 Ms. Diksha Suryawanshi 0 0
26 Mr. Mohan P. Patil -- --
27 Mr. Krunal Pawar -- --