Mandatory Disclosures & Shikshan Shulka Samiti Proposals

Mandatory Disclosures

# Particulars Download Link (PDF) Download Link (ZIP)
1. Mandatory Disclosure Document 2020 Part 1 - -
Part 2 -
Part 3 -
2. Mandatory Disclosure Document 2019 Part 1 -
Part 2 -
Part 3 -
3. Mandatory Disclosure Document 2018 Part 1 -
Part 2 -
Part 3 -
4. Mandatory Disclosure 2016 Part 1 -
Part 2 -
Part 3 -
5. Mandatory Disclosure 2015 Part 1 -
Part 2 -
Part 3 -
6. New Mandatory Disclosure 2013 Part 1 -
Part 2 -
Part 3 -
7. New Mandatory Disclosure 2010 Part 1 -
Part 2 -
8. Mandatory Disclosure Document 2009 Part 1 -
Part 2 -

Shikshan Shulka Samiti Proposals

# Particulars Download Link (PDF) Download Link (ZIP)
1. Shikshan Shulka Samiti Online Fees Approval Proposal for Academic Year 2016-17 and 2017-18 -
2. Shikshan Shulka Samiti Fees Approval Proposal for Academic Year 2014-15