Department of Mechanical Engineering: Publications by Faculty

Department of Mechanical Engineering: Publications by Faculty

# Name of Faculty No. of Publication in Journal (National and International) No. of Publication in Conference (National and International)
1 Dr. Sanjay P. Shekhawat 39 28
2 Mr. Navneet K. Patil 5 11
3 Mr. Krishna S. Shrivastava 7 9
4 Mr. Mahesh V. Rawlani 9 10
5 Dr. Prajitsen G. Damle 11 15
6 Mr. Devendra B. Sadaphale 2 3
7 Mr. Prashant N. Ulhe 10 5
8 Mr. Pradeep M. Solanki 18 11
9 Mr. Pravin D. Patil 23 8
10 Mr. Mahesh V. Kulkarni 11 11
11 Mr. Ajay R. Bhardwaj 8 7
12 Dr. Prashant P. Bornare 3 3
13 Mr. Chandan K. Mukherjee 3 5
14 Mr. Dipak C. Talele 17 8